Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ตารางเวรแพทย์ตรวจผู้ป่วยและแพทย์ Consult แผนกต่างๆ
 
>> กลับหน้าหลัก <<      ปรับปรุงข้อมูล ณ.วันที่ 22/07/2564 16:49:19 
วันจันทร์
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 นพ.ปัญญโชติ
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 นพ.กรวิทย์
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.สุทธิโชค
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.อนุชา
 
 สูติกรรม
 พญ.สุมาลี
 
 กุมารเวชกรรม
 แพทย์หมุนเวียน
 
 หู คอ จมูก
 พญ.ศิริภัสร์สร
 
 จิตเวช
 พญ.ลลิตา
 
 อายุรกรรมร่วมใจ
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 เวชกรรมฟื้นฟู
(ด้านอายุรกรรม)
 พญ.สุตัญชลี
 
 ผิวหนัง
 นพ.ธีรพงษ์
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
เวลา 16.30-20.30 น.
 ตรวจนอกเวลา
 นพ.ณัฐพล
 
วันอังคาร
เวลา 08.30-12.00 น.
อายุรกรรม
 พญ.วิภาพร
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 นพ.สมเจตน์
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.สำราญ
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.นิพิฐพล
 
 สูติกรรม
 แพทย์หมุนเวียน
 
 กุมารเวชกรรม
 พญ.พรพรรณ
 
 หู คอ จมูก
 พญ.กรรณิการ์
 
 จิตเวช
 นพ.วุฒิพันธุ์
 
 อายุรกรรมร่วมใจ
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 เวชกรรมฟื้นฟู
 
 ไม่มีคลินิก
 
 ผิวหนัง
 ไม่มีคลินิก
 
 ไตเทียม
 พญ.นภัสนันท์
 
เวลา 16.30-20.30 น.
 ตรวจนอกเวลา
 พญ.ปวิตรา
 
วันพุธ
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 นพ.ธีรพงษ์
 พญ.เนตรชนก
 ไตเทียม
 พญ.นภัสนันท์
 พญ.ปวิตรา
 ศัลยกรรม
 นพ.ณัฐดนัย
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.เดชชาติ
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.เฟื่องเฉลย
 
 สูติกรรม
 พญ.อาธิภา
 
 กุมารเวชกรรม
 นพ.ปีย์
 
 หู คอ จมูก
 ไม่มีคลินิก
 
 จิตเวช
 พญ.ลลิตา
 
 อายุรกรรมร่วมใจ
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 เวชกรรมฟื้นฟู
 
 ไม่มีคลินิก
 
 ผิวหนัง
 ไม่มีคลินิก
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
เวลา 16.30-20.30 น.
 ตรวจนอกเวลา
 พญ.สุตัญชลี
 
วันพฤหัส
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 นพ.ณัฐพล
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 นพ.สุพจน์
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.ธรรมนูญ
 
 จักษุ(ตา)
 แพทย์หมุนเวียน
 
 สูติกรรม
 พญ.วิชชุลดา
 
 กุมารเวชกรรม
 พญ.กานตนิจ
 
 หู คอ จมูก
 พญ.ศิริภัสร์สร
 
 จิตเวช
 นพ.วุฒิพันธุ์
 
 อายุรกรรมร่วมใจ
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 เวชกรรมฟื้นฟู
(ด้านออร์โธร์ปิดิกส์)
 พญ.สุตัญชลี
 
 ผิวหนัง
 นพ.ธีรพงษ์
 
 ไตเทียม
 พญ.ปวิตรา
 
เวลา 16.30-20.30 น.
 ตรวจนอกเวลา
 พญ.ปองนุช
 
วันศุกร์
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 พญ.ปองนุช
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 นพ.กรวิทย์
 สลับกับนพ.ณัฐดนัย
 กระดูกและข้อ
 แพทย์หมุนเวียน
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.เฟื่องเฉลย
 
 สูติกรรม
 แพทย์หมุนเวียน
 
 กุมารเวชกรรม
 แพทย์หมุนเวียน
 
 หู คอ จมูก
 พญ.กรรณิการ์
 
 จิตเวช
 ไม่มีคลินิก
 
 อายุรกรรมร่วมใจ
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 เวชกรรมฟื้นฟู
 
 ไม่มีคลินิก
 
 ผิวหนัง
 ไม่มีคลินิก
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
เวลา 16.30-20.30 น.
 ตรวจนอกเวลา
 พญ.วรวรรณ
 
เบอร์โทร
1110
1110,1116
2206
2105
1201
1208
1203
1204
6100
1205
1110
1110
1110,1120
1118
คลินิกพิเศษเฉพาะโรค เฉพาะวันบริการ แผนกงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิงห์บุรี
เวลา
วันประเภทคลินิกพิเศษสถานที่บริการแพทย์ผู้ตรวจรักษา
08:30-12:00น.

พฤหัสบดี
(2เดือน/ครั้ง)

โรคหอบหืด(เด็ก)ห้องตรวจเบอร์ 26 ชั้น 1
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
พญ.กานตนิจ สื่อวิโรจน์กุล
จันทร์โรคหอบหืด(ผู้ใหญ่)ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น 1
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
พญ.ฐานิสรา กนกการ
08:30-12:00น.
อังคารคลินิกถุงลมโป่งพองห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
พญ.วิภาพร ตรีสุทรรศน์
08:30-12:00น.
จันทร์-ศุกร์งานบริการแพทย์แผนไทยอาคารแพทย์แผนไทย 
เสาร์-อาทิตย์
08:30-12:00น.
จันทร์/ศุกร์คลินิกความดันโลหิตสูงและหัวใจ

ห้องตรวจเบอร์ 7-11 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น

 
09:00-12:00น.
จันทร์/อังคาร/ศุกร์คลินิกฝังเข็มอาคารปฐมภูมิ
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหลังเก่า)
นพ.นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร
08:30-12:00น.
จันทร์/พุธ/ศุกร์คลินิกฝากครรภ์ห้องตรวจเบอร์ 23 
08:30-12:00น.
อังคาร/พฤหัสบดีคลินิกวางแผนครอบครัวห้องตรวจเบอร์ 23 
08:30-16:30น.
ศุกร์ที่ 1 ของเดือนคลินิกหัวใจห้องตรวจเครื่องมือพิเศษ ชั้น2
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
แพทย์จาก รพ.พระนั่งเกล้า
พุธที่ 2 ของเดือนแพทย์จาก รพ.รังสิต
อังคารที่ 3 ของเดือนแพทย์จาก รพ.ธนบุรี

จันทร์ที่ 4 พุธที่ 4 ของเดือน

แพทย์จาก รพ.จุฬารัตน์3
08:30-12:00น.
อังคารคลินิกถุงลมโป่งห้องตรวจเบอร์ 12 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.วิภาพร ตรีสุทรรศน์
08:30-12:00น.
จันทร์/พุธคลินิกจิตเวชอาคารปฐมภูมิ
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหลังเก่า)
พญ.ลลิตา เลิศนันทกุล
อังคาร/พฤหัสบดีนพ.วุฒิพันธ์ สิทธิการิยะ
08:30-12:00น.
อังคาร/พฤหัสบดีคลินิกเบาหวานห้องตรวจเบอร์ 7-11 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.ฐานิสรา กนกการ
08:30-12:00น.
พุธคลินิกไตเทียมห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.นภัสนันท์ อภิรัตน์พันธ์
ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์
08:30-12:00น.
ศุกร์คลินิกวาร์ฟารินชั้น 1 อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น  
08:30-12:00น.
จันทร์คลินิกโรคหลอดเลือดสมองห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
พญ.วิภาพร ตรีสุทรรศน์
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู(อายรุกรรม) พญ.สุตัญชลี สิกาญจนานันท์
08:30-12:00น.
พุธ (พุธเว้นพุธ) คลินิกเส้นเลือดคอดห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น2
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
นพ.สุพจน์ บุญพร
13:00-16:00น.
จันทร์/พฤหัสบดีคลินิกผิวหนังห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
นพ.ธีรพงษ์ เมฆวิไลพันธุ์
13:00-16:30น.
อังคารคลินิกไตเทียมห้องตรวจเบอร์ 9 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.นภัสนันท์ อภิรัตน์พันธ์
พฤหัสบดีพญ.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์
13:00-15:00น.

จันทร์ สัปดาห์ที่1ของเดือน

คลินิกเด็กซนกลุ่มงานจิตเวช อาคารปฐมภูมิ
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหลังเก่า)
นพ.วุฒิพันธ์ สิทธิการิยะ
13:00-15:00น.
จันทร์/พุธ/ศุกร์คลินิกตรวจการได้ยินเด็กแรกเกิดห้องตรวจเบอร์ 25
13:00-15:00น.
อังคารคลินิกวัณโรคห้องตรวจเบอร์ 24นพ.ธีรพงษ์ เมฆวิไลพันธุ์
13:00-15:00น.
พุธคลินิกสานรัก

ห้องตรวจเบอร์ 24 ชั้น2
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น

นพ.ณัฐพล เกียรติกังวานชน
13:00-15:00น.
พฤหัสบดีคลินิกสุขภาพเด็กดีห้องตรวจเบอร์ 24 ชั้น2
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
 
13:00-15:00น.
พฤหัสบดีคลินิกหลังคลอดห้องตรวจเบอร์ 22 
13:00-15:00น.
พฤหัสบดีคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กระดูก)ห้องตรวจกระดูก ชั้น1
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พญ.สุตัญชลี สิกาญจนานันท์
16:30-20:30น.
อังคาร-พุธคลินิกทันตกรรมอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 6
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)