Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  แบบ สขร เดือน พย 64     
  แบบ สขร เดือน ตค 64     
  แบบ สขร1 เดือน สค 64     
  แบบ สขร1 เดือน กย 64 ณ 2 กย 64     
  ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน ส.ค. 64     
  ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน ก.ค. 64     
  แบบ สขร1 เดือน กค 64     
  แบบ สขร1 เดือน มิย 64     
  ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เมย ถึง มิย 64 ชุด 2     
  ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เมย ถึง มิย 64     
  แบบ สขร1 เดือน มิย 64 ณ 11 มิย 64     
  แบบ สขร1 เดือน เมย 64     
  แบบ สขร1 เดือน พค 64     
  บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน     
  ภาพการเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
  รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน     
  รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
  เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  แบบ สขร1 เดือน มีค 64 ณ 3 มีค 64     
  แบบ สขร1 เดือน กพ 64     
  แบบ สขร1 เดือน มค 64     
  แบบ สขร1 เดือน ธค 63     
  ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย กพและมีค 64     
  ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย มค 64     
  ขอเผยแพร่ สขร1     
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ธค 63     
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน พ.ย.63     
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่่าย เดือน ต.ค.63     
  บันทึกรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและขอเผยแพร่ ปี 2563     
  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564     
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด [ 102 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 4 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)