Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ขอเผยแพร่ สขร1     
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ธค 63     
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน พ.ย.63     
  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่่าย เดือน ต.ค.63     
  บันทึกรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและขอเผยแพร่ ปี 2563     
  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564     
  สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563     
  แบบรายงานงบประมาณก่อหนี้ผูกพัน ง.700 งานก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น (ส่วนที่เหลือ) ปี 2563     
  วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 63     
  แบบ สขร1 เดือน ธค 63 ณ 2 ธค 63     
  แบบ สขร1 เดือน พย 63     
  แบบ สขร1 เดือน ตค 63     
  แบบ สขร1 เดือน กย 63     
  แบบ สขร1 เดือน สค 63     
  แบบ สขร1 เดือน กค 63     
  แบบ สขร1 เดือน มิย 63     
  ขั้นตอนโครงการจัดซื้อ/จ้าง วงเงินเกิน 5,000 บาท     
  ขั้นตอนโครงการจัดหาจัดซื้อ/จ้างวงเงินสูงสุด     
  แบบ สขร1 เดือน พค 63     
  แบบ สขร1 เดือน เมย 63     
  แบบ สขร1 เดือน มีค 63     
  แบบ สขร1 เดือน กพ 63     
  แบบ สขร1 เดือน มค 63     
  รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
  วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนปี 63     
  แบบ สขร1 เดือน ธค 62     
  แบบ สขร1 เดือน พย 62     
  แบบ สขร1 เดือน ตค 62     
  รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ผ่านโปรแกรมติดตามงบลงทุน     
  สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562     
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด [ 48 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 2 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)