Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  บันทึกรายงานและขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ไตรมาส 4     
  แบบเผยแพร่ สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 ณ 12 กันยายน 2565     
  แบบ สขร เดือน กย 65 ณ 12 กย 65     
  แบบ สขร เดือน สค 65     
  แบบ สขร เดือน กค 65     
  แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ปีงบประมาณ 2565     
  บันทึกรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่     
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
  บันทึกรายงานและขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ไตรมาส 3     
  แบบเผยแพร่ สขร 1 เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 ณ 24 มิถุนายน 2565     
  แบบ สขร เดือน มิย 65 ณ 24 มิย 65     
  แบบ สขร เดือน พค 65     
  แบบ สขร เดือน เมย 65     
  แบบเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 ไตรมาส 3     
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 ไตรมาส 3     
  บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 ไตรมาส 3     
  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
  บันทึกรายงานผลมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน     
  แบบเผยแพร่แนวทางตามข้อ moit 18     
  บันทึกเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2565     
  แบบ สขร เดือน มีค 65     
  แบบ สขร เดือน มค 65     
  แบบ สขร เดือน กพ 65     
  แบบเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน     
  บันทึกขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจำปี 2565     
  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจำปี 2565     
  แบบเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน สขร 1     
  บันทึกขอเผยแพร่ สขร 1 ปีงบประมาณ 65     
  บันทึกขอเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 64     
  แบบเผยแพร่รายงานการดำเนินการจัดหางบประมาณปี 2565     
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด [ 107 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 4 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)