Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  บันทึกแจ้งเวียนและเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ     
  บันทึกรายงานและขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1     
  แบบเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สขร เดือน ตค 65-ธค 65     
  แบบ สขร เดือน ธค 65 ณ 15 ธค 65     
  แบบ สขร เดือน พย 65     
  แบบ สขร เดือน ตค 65     
  แบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560     
  แบบเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 65     
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2566     
  บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2566     
  วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 65     
  บันทึกรายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565     
  ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง     
  บันทึกรายงานและขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ไตรมาส 4     
  แบบเผยแพร่ สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 ณ 12 กันยายน 2565     
  แบบ สขร เดือน กย 65 ณ 12 กย 65     
  แบบ สขร เดือน สค 65     
  แบบ สขร เดือน กค 65     
  แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ปีงบประมาณ 2565     
  บันทึกรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่     
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
  บันทึกรายงานและขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ไตรมาส 3     
  แบบเผยแพร่ สขร 1 เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565 ณ 24 มิถุนายน 2565     
  แบบ สขร เดือน มิย 65 ณ 24 มิย 65     
  แบบ สขร เดือน พค 65     
  แบบ สขร เดือน เมย 65     
  แบบเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 ไตรมาส 3     
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 ไตรมาส 3     
  บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 ไตรมาส 3     
  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมด [ 120 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 4 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)