Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตู้อบเด็ก โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๒ ตู้     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ ชุด     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Vortioxetine ๑๐ mg tab จำนวน ๑๘,๒๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Aloglptin 25 mg + Pioglitazone 30 mg tab จำนวน 56,000 เม็ด วงเงิน 1,968,800.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)     
  ประกาศแผนจัดซื้อยา Alfuzosin sr 10 mg tab จำนวน 66,000 เม็ด วงเงิน 1,523,038.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสามสิบแปดบาทถ้วน)     
  ประกาศแผนเผยแพร่ซื้ออุปกรณ์เชื่อต่อสำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด (extension tube with needle free connector) จำนวน 22,000 set วงเงิน 588,500.-บาท     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท     
  ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล (DR) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๘๙๐,๐๐๐.-บาท     
  ประกาศเผยแพร่จัดซื้อยา Manidipine ๒๐ mg tab จำนวน ๖๘๑,๐๐๐ เม็ด วงเงิน ๑,๙๖๐,๑๒๒.๓๐ บาท     
  ประกาศเผยแพร่จัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tab จำนวน ๑,๑๔๖,๐๐๐ เม็ด วงเงิน ๒,๙๗๙,๖๐๐.-บาท     
  เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๒ เครื่อง วงเงิน ๘๙๙,๔๐๐.-บาท     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๗๑๒,๗๗๐.-บาท     
  ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑,๑๐๗,๐๐๑.-บาท     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดให้สารน้ำ (I.V.Set) จำนวน 69,600 set วงเงิน ๕๗๐,๗๒๐.-บาท     
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน     
  ประกาสเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,500,000.00 บาท     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงพร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก จำนวน 1 เครื่อง     
  แบบเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบดำเนินการ และงบลงทุน และเงินบำรุง     
  บันทึกรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยงาน     
  จัดสรรงบประมาณปี 2565     
  แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2565     
  ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแอร์ชิลเลอร์ จำนวน 4 ตัว     
  ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565     
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๑๐,๑๐๘ pack      
  ประกาศแผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา จำนวน 1 งาน     
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 122 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 5 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)