Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 344 เครื่อง ราคากลาง 370,800.00 บาท     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 3,450,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
  ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องบริโภค (อาหารแห้ง) จำนวน 20 รายการ     
  ประกาศราคากลางสเตอเร็ด 100 เอส์คาสเซ็ท จำนวน 135 set     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 91,826 กิโลกรัม เป็นเงิน 1,055,999 บาท     
  ประกาศราคากลางเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง     
  ประกาศราคากลางเช่าระบบ PACS จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก ความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเทปูนและตัดต้นไม้ บริเวณอาคารเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีราคากลาง 493,750 บาท     
  ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน 5 ประเภท     
  ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด     
  ประกาศราคากลางยา Rivastigmine transdermal Patch 9.5 mg/24 hours จำนวน 11,040 patch     
  ประกาศราคากลางเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง     
  ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ     
  แบบระบบปรับอากาศงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ     
  ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้องปลอดเชื้อ)     
  ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม (ห้อง TYPE B)     
  ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา     
  ประกาศราคากลางยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 39,200 cap     
  ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมภายนอกอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี ราคากลาง เป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ     
  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ     
  ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา     
  ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของ จำนวน 16 ตัว ราคากลาง 214,535.00 บาท     
  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ     
  ราคากลางงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2564     
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด [ 76 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 3 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)