Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคารซื้อยา Tigecycline 50 mg จำนวน 490 Vial จำนวน 490 Vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคารซื้อยา Phenytoin Extemded cap 100 mg จำนวน 189,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๑๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)     
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 34 รายการ     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 34 รายการ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล     
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๑๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)     
  ประกวดราคาซื้อเลนส์ แก้วตาเทียมนิ่มสีใส ค่าคงที่ของเลนส์ 118.0 ชนิดพับได้ จำนวน 396 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 16 MG/ML,0.8ML จำนวน 860 amp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาซื้อแผ่นสำหรับตรวจสอบการฆ่าเชื้อแบบ autoclave โดยเป็นการตรวจสอบทางเคมีภายใน เพื่อใช้ในการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (steam sterilization) ภายในแต่ละหีบห่อ จำนวน 292 pack ด้วยวิธีประกวด     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน 5 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน     
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,769 pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงและชนิดควบคุมแรงดันสำหรับเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin hcl 0.4 mg จำนวน 148,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Recombinant erythropoietin 4,000 iu (Lyophilized) จำนวน 4,076 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอรับเอกสาร และยื่นใบเสนอราคา ตั้งแต่ 26 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคาร 94 ปี ติดต่อสอบถามรายละเอียด 036 522507 ต่อ 1315 , 1316 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.     
  ประกาศจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 14 ตัว ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี กำหนดขอรับ และยื่นเอกสารการเสนอราคา ได้ตั้งแต่ 21 - 26 พฤษภาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือโทร 036 522507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงและชนิดควบคุมแรงดันสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin hcl 0.4 mg จำนวน 148,800 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 358 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 12 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)