Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศประกวดราคาซื้อสเตอเร็ด 100 เอส์คาสเซ็ท จำนวน 135 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ประเภทอาหารแห้ง) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อ SODIUM HYALURONATE 16 MG/ML,0.8ML จำนวน 1,180 amp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Celecoxib cap 200 mg จำนวน 69,500 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตาชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 1 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคาร 94 ปี หรือโทร 036-522507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าระบบ PACS จำนวน 1 งาน     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชั้นส่วนหลังของดวงตา ชนิดความละเอียดสูง โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง     
  ประกาศประกวดราคาเช่าระบบ PACS จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก ความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด     
  ประกาศจ้างเทปูนและตัดต้นไม้ บริเวณอาคารเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รับเอกสารและยื่นเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 - 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โทร 036 -522507 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน 5 ประเภท     
  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก พร้อมระบบโฟกัสด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 ชุด     
  ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน ๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Rivastigmine transdermal patch 9.5 mg/24 hours จำนวน 11,040 patch     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Rivastigmine transdermal patch 9.5 mg/24 hours จำนวน 11,040 patch ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมาฯ     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ     
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจ PCR โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหมู่ ขอรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 7 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 231 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 8 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)