Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำวน 39,200 cap     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 39,200 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างซ่อมแซมภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี (งานทาสีอาคาร) กำหนดรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันและเวลาราชการ)     
  ประกาศประกวดราคาร่างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 16 ตัว ขอรับเอกสารและยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่ 7 - 20 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโรง 94 ปี     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air Change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยาร่วมเขตสุขภาพที่ 4 โดยจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวป่า กำหนดรับเอกสาร และยื่นเอกสารเสนอราคาได้ ตั้งแต่ 22 - 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดกลุ่มงานพัสดุ 036 - 522508 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ 2 กำหนดรับเอกสาร และยื่นเอกสารเสนอราคาได้ ตั้งแต่ 19 - 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดกลุ่มงานพัสดุ 036 - 522508 ต่อ 1315, 1316     
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียฯ     
  ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ ชนิไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศร่างเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 398 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 14 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)