Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า     
  รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านกการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างรายคาบ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักประจำตึก ตำแหน่งพนักงาานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกร     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และนักวิชาการเงินและบัญชี     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ของพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเภสัชกร     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก พนักงานช่ยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และพนักงานประจำห้องทดลอง     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำหนงพนักงานประจำห้องทดลอง     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา     
  ประกาสรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงายเวชกรรมฟื้นฟู) ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึกตำ แหน่งพนักงานประกอบอาหาร พนักงานบริการ (รปภ.) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่ีอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.)     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ)     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) จำนวน 4 อัตรา     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 161 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 6 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)