Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึกตำ แหน่งพนักงานประกอบอาหาร พนักงานบริการ (รปภ.) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่ีอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.)     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ)     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) จำนวน 4 อัตรา     
  โรงพยาบาลสิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิการ - ชำนาญการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป้นลูกจจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ     
  รายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบตัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ คำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า),ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ),ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล),ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)     
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป้นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล     
  ปรกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน     
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 141 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 5 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)