ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 28 มกราคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.95.139.100
 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี 2560

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (เทคโนโลยี,ด้านสิ่งแวดล้อม,บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล,พฤติกรรมบริการ,ข้อร้องเรียน)

เป้าประสงค์    ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการให้บริการ

                   ๒. เพื่อให้โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

                   ๓. เพื่อให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                   ๔. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

                   ๕. ลดข้อร้องเรียนด้านต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการตาม Service Plan

เป้าประสงค์    ๖. พัฒนาระบบการตอบสนองภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

                   ๗. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเชิงรุก

                   ๘. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

เป้าประสงค์   ๙. สร้างความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

                ๑๐. บุคลากรมีความผูกพัน/ขวัญกำลังใจและองค์กรมีความสุข

ปรับปรุงข้อมูล ณ.วันที่ 09/01/2562 15:33:14
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)