Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ทีมบริหาร
 

      นายแพทย์วัชรินทร์  จันทร์เสม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508
      

แพทย์หญิงสุมาลี  นาถวงษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508

      

นายแพทย์สมเจตน์  ฟุ้งพงษ์
รองผู้อำนวยการด้านการเงินการคลัง
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508

         แพทย์หญิงลินจง  พันธ์ชนะ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508
         แพทย์หญิงฐานิสรา  กนกการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพรส.
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508
           นางโสน  เรืองมั่นคง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508
            นางธัญมน  ณรงค์วงศ์วัฒนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508
           นายแพทย์ไวยวุฒิ  จันทร์เพ็ญ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
E-mail :Singhospita@gmail.com
เบอร์โทร : 036-522508

ปรับปรุงข้อมูล ณ.วันที่ 18/02/2564 16:40:45
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)