ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.224.247.42
 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรี ปี 2560

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (เทคโนโลยี,ด้านสิ่งแวดล้อม,บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล,พฤติกรรมบริการ,ข้อร้องเรียน)

เป้าประสงค์    ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการให้บริการ

                 ๒. เพื่อให้โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

                 ๓. เพื่อให้มีความศรัทธาเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                 ๔. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

                 ๕. ลดข้อร้องเรียนด้านต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการตาม Service Plan

เป้าประสงค์    ๖. พัฒนาระบบการตอบสนองภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

                 ๗. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเชิงรุก

                 ๘. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

เป้าประสงค์   ๙. สร้างความมั่นคงในอาชีพและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

              ๑๐. บุคลากรมีความผูกพัน/ขวัญกำลังใจและองค์กรมีความสุข

ปรับปรุงข้อมูล ณ.วันที่ 27/12/2559 13:37:46
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)