Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี หมอวินิจฉัยโรคผิด จะใช้สิทธิเรียกร้องที่ศาลไหน ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ตำรวจเล่นไฮโล...อาญาลงโทษปรับ...แต่วินัยถึงขั้นไล่ออก !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี กำนันเล่นพนัน : แม้ไม่ได้เป็นเจ้ามือ ก็อาจพ้นจากตำแหน่งได้ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี วันที่หลักประกันซองมีผลใช้บังคับ ... เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูล ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ต้องร่วมรับผิด ... เพราะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่คัดค้านว่าไม่ใช่การเสนอ ๒ ราคา ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี วันที่หลักประกันซองมีผลใช้บังคับ ... เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูล ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี นายก อบต. หลุดจากตำแหน่ง … เพราะรู้เห็นการโกงไฟหลวง ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ฝาครอบโคมไฟจราจรหล่นใส่หัว… สาหัส : หน่วยงานต้องรับผิดชอบ !! 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ "ละเมิด" แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน! 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัว...ผิดวินัยอย่างร้ายแรง! 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี เสียหาย ไม่เสียหาย ละเมิดหรือไม่หากไม่ส่งใช้เงินยืม 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครอง กรณี เป็นผอ.เพียงหนึ่งปี ความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครอง กรณี เจ้าหน้าที่การคลังทุจริต ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้องร่วมรับผิด 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครอง กรณี ปฏิบัติหน้าที่โดยพลการ...พฤติการณ์ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครอง กรณี เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับ...ผิดวินัยร้ายแรง?? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ลงโทษนักศึกษาทะเลาะวิวาท... ข้ามขั้นตอนการให้โอกาสชี้แจงไม่ได้ !! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ใช้ทางสัญจรโดยเจ้าของไม่ขัดขวาง : ถือเป็นทางสาธารณะ !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ต้องตราเป็นกฎหมายเท่านั้น !! 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี เจ้าหน้าที่การเงินต้องรับผิดเพราะละเลยไม่ตรวจสอบการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี หัวหน้าการเงินต้องรับผิด...เพราะผู้ใต้บังคับบัญชายกเลิกใบเสร็จและทุจริตเอาเงินไป! 
  แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณี กรรมการรับ-จ่ายเงิน ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินโดยไม่ทักท้วง 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ลงโทษนักศึกษาทะเลาะวิวาท... ข้ามขั้นตอนการให้โอกาสชี้แจงไม่ได้ !! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ข้างบ้านสร้างรั้วสูง 4 เมตร บดบังการมองเห็น : เป็นเหตุรำคาญหรือไม่ ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี จะทำหอพักทั้งที...ต้องดูกฎหมายให้ดีและขออนุญาตให้ถูกต้อง ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ข้างบ้านสร้างรั้วสูง 4 เมตร บดบังการมองเห็น : เป็นเหตุรำคาญหรือไม่ ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี หน่วยงานจัดซื้อไม่ถูกระเบียบ ไม่เป็นเหตุปฏิเสธชำระเงิน ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี รพ. ไม่ให้ข้อมูลการรักษาบุตรชายที่เสียชีวิต ... จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง กรณี ไม่ทำ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย ... ชำระภาษีรถไม่ได้นะครับ ! 
หัวข้อทั้งหมด [ 747 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 25 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)