ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 02 เมษายน 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 34.204.178.160
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  ถาม - ตอบ สารพันปัญหาข้อกฎหมาย การบริการทางการแพทย์ 
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดวินัย 
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานจากเดิม ตึกศึกษาธิการ (เก่า) ถนนสิงห์บุรี-บางพาน เปลี่ยนเป็นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3651-0683 โทรสาร 0-3651-0684 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ลงโทษนักศึกษาทุจริต...ให้ติด F ...ต้องทำโดยผู้มีอำนาจ!!! 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องอย่างไร ให้ถูกต้อง 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไม่ปรับปรุงซอยตัน...เพราะไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน : ละเลยต่อหน้าที่หรือไม่ ?? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ซื้อเก้าอี้ราคาสูง...เพราะไม่จัดส่งประกาศราคาสอบตามระเบียบ 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 
  หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 
  คำสั่ง ที่ 381/2563 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มอบอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรี่ยไรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  EB 15 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 
  บทความเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง แบนทำไม  
  บทความเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง ตาวิเศษ  
  บทความเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง ทุ่มเทจริง ๆ  
  บทความเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง บ้านจะพังไหมหนอ 
  บทความเผยแพร่ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง เป็นคดีกันอยู่ 
  ความแตกต่างระหว่างเรี่ยไรและบริจาค 
  EB 17 บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน 
  EB 17 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 
  EB 17 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  EB 23 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
  EB 23 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  EB 23 การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน 
  EB 22 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 
  EB 22 บันทึกขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  EB 17 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  EB 17 ประกาศโรงพยาบาลสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  EB 17 บันทึกข้อความการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
หัวข้อทั้งหมด [ 149 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 5 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)