Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 128 แห่งพราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
  แจ้งเวียนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน บทความการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2563 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ขรก. โกงอาหารเด็ก ... ระหว่างสอบสวนไม่ได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ... บนเสาไฟฟ้านอกเขตที่ตั้งโรงงาน !! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ... บนเสาไฟฟ้านอกเขตที่ตั้งโรงงาน !! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง รอบรู้เรื่องราว ... รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง หน่วยงานไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ... ต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการก่อนฟ้องคดี ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่ติดตั้งผ้าใบ : เสียหาย...ชดใช้ด้วยครับ ! 
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  แผ่นพับ ป้องกันการให้สินบน (ABAS) 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่ติดตั้งผ้าใบ : เสียหาย...ชดใช้ด้วยครับ ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง หน่วยงานไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ... ต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการก่อนฟ้องคดี ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เทศบาลไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้าง...โดยอ้างเหตุลดค่าใช้จ่าย 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เทศบาลไม่ต่อสัญญาเช่าแผงตลาด ยื่นฟ้องได้ที่ศาลใด ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ขอเบิกค่าเช่าที่พัก...กรณีไปช่วยราชการในพื้นที่ที่ “เช่าซื้อบ้าน” 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง สมัครเป็นสายลับเพื่อหวังเงินรางวัล ! 
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1099/2563 เรื่อง มอบอำนาจให้บังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1098/2563 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข และ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) ปฏิบัติแทนปลัดกระทรวงวสาธารณสุข 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ยักยอกเงินแต่ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ... ผิดวินัยระดับใด ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง กลัวบ้านพัง 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เกษียณแล้วทำไมยังให้ทำงาน 
หัวข้อทั้งหมด [ 531 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 18 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)