ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.90.207.89
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมไม่สมบูรณ์ต้อง “ทักท้วง” ก่อนที่จะดำเนินการตามสัญญายืม ? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เปลี่ยนอาคารที่พักเป็นโรงแรม ... ต้องขออนุญาตเปลี่ยนประเภทการใช้อาคาร ! 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง “นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา”... เงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ต่างกันขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ ? 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง แปลงเพศแล้ว ... ขอแก้ไขคำนำหน้านามและเพศในทะเบียนราษฎรได้หรือไม่ ? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เผามาก ก็เดือดร้อนมาก 
  ไม่เร่งรัดติดตามให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน ... ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิด 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ... มิได้เจาะจงผลงานของ “ราชการส่วนท้องถิ่น” แต่มุ่งเน้น ... เคยเป็นผู้มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือตรวจสอบได้ 
  คอลัมน์ระเบียบกฎหมายศาลปกครอง เรื่อง คะแนน “สอบสัมภาษณ์” เข้ารับราชการ ... ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง เวชระเบียน=ค่าทดแทน 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง แอบดักฟัง 
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร  
  บทความเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เรื่อง ไม่ให้หรือไม่มี  
  หลักเกณฑ์ผ่อนชำระหนี้กรณีรับเงินเกินสิทธิ 
  หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง แม้ไม่ได้ร่วมทุจริต : แต่ต้องรับผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  
  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  การบังคับใช้กฎหมาย ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 1/62 วันที่ 4 มีนาคม 2562 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ฉบับที่ 2/2562 
  ภาพถ่ายการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยการ 
  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลสิงห์บุรี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 
  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
  ผู้บริหารและคณะกรรมการประสานนโยบายและแผนร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
  กิจกรรมขบวนเดินรณรงค์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” 
หัวข้อทั้งหมด [ 41 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 2 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)