Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.219.31.204
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยบริการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและมอบอำนาจการบังคับบัญชา 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ปล่อยให้ทำทางสัญจรผ่านร่องสวนยาง : ต่อมาจะปลูกต้นปาล์มปิดกั้นทางได้ไหม !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ “ละเมิด” แต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง “ค่ากระแสไฟฟ้า” เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ... ใคร ? ต้องรับผิด 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ปล่อยให้ทำทางสัญจรผ่านร่องสวนยาง : ต่อมาจะปลูกต้นปาล์มปิดกั้นทางได้ไหม !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง คำสั่งแก้ไขจำนวนเงิน ... มีผลต่อการนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องหรือไม่ ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เวลาทำงานเหลือน้อยและงบประมาณมีจำกัด : ไม่อนุมัติให้ไปศึกษาดูงานได้ไหม 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมไม่สมบูรณ์ .... ต้อง “ทักท้วง” ก่อนที่จะดำเนินการตามสัญญายืม ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ “เสียหายแก่ฐานะทางการคลัง” ... หัวหน้าคลังต้องรับผิด ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง หัวหน้างานการเงินต้องรับผิด … เพราะผู้ใต้บังคับบัญชายกเลิกใบเสร็จและทุจริตเอาเงินไป ! 
  แนวทางการลงโทษข้าราชการพลเรือนตามบระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  รวมความเห็นฉบับย่อที่น่าสนใจของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2993/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 
  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน 
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดการเงินเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. เสนอ 
  รวมความเห็นฉบับย่อที่น่าสนใจของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เสียหายเพราะออกหมายจับผิดตัว : ฟ้องศาลไหน !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน…คืนเงินแล้ว : คืนตำแหน่งได้ไหม ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อายุไม่ถึง ๒๑ ปีในวันทำสัญญาเช่าซื้อ...ไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีรถคันแรก 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ขอเงินคืนตามนโยบายรถคันแรก ... นับอายุผู้ขอรับสิทธิวันใด ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว... เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ระยะเวลาฟ้องคดี ... กรณีเจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดให้เนื่องจากมีผู้คัดค้าน ! 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เพื่อนบ้านยินยอมให้ต่อเติมทาวน์เฮ้าส์แล้ว ต้องขออนุญาต อบต. อีกหรือไม่ !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เจ้าหน้าที่ไถ่ถอนและจำนำทรัพย์แทนเจ้าของ : ผิดวินัยอย่างร้ายแรง !? 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? 
  บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  อุทาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เพื่อนบ้านยินยอมให้ต่อเติมทาวน์เฮ้าส์แล้ว ต้องขออนุญาต อบต. อีกหรือไม่ !? 
หัวข้อทั้งหมด [ 495 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 17 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)