ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.231.228.109
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  บทความเผยแพร่ เรื่อง สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของ อบต. เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ? 
  บทความเผยแพร่ เรื่อง “ผู้แจ้งเบาะแส” ไม่ถือเป็น “ผู้แจ้งความนำจับ” ไม่มีสิทธิรับเงินสินบนคดียาเสพติด 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง การทุเลาการบังคับตามกฎและคำสั่งทางปกครอง 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เสียงดังจากการตีแป้ง...เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหน้าที่แล้ว ไม่ละเลย ! 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าใจผิด 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถต้องรับผิดเพียงใด !? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ทำหญิงอื่นท้องและให้ทำแท้ง ... มีคำสั่งให้ปลดออก ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไฟฟ้ารั่วเพราะติดตั้งโคมไฟผิดวิธีและไม่ได้มาตรฐาน เทศบาลต้องรับผิด !! 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย” ไม่ผูกพันกับ “ความเห็นของพนักงานอัยการ” 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง มีส่วนได้เสียกับ อบต. เพราะเหตุจ้างบุตรชายเป็น รปภ. กะกลางคืน !  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง เรื่องหมูๆ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ทนายก็อยากรู้ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง งานใหญ่คุมให้ดีนะ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง อาหารกลางวันของหนู  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง สิทธิฟ้องคดีปกครองในฐานะผู้พิทักษ์ของ “คนเสมือนไร้ความสามารถ”  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไม่พอใจคำแนะนำเจ้าหน้าที่ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ???  
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง สิ้นสมาชิกภาพเพราะรู้เห็นกับภรรยา...ให้คนอื่นมาทำสัญญากับ อบต. แทนตน 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด แต่ออกโฉนดไม่ได้ : ใครรับผิด !? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เป็น “กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท” โดยไม่รู้ตัว ... เพิกถอนชื่อด้วย ... ครับ !! 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน...ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ 
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อนุมัติค่าจ้าง โดยไม่อาจรู้ได้ว่าก่อสร้างผิดแบบ : ต้องรับผิดหรือไม่ ? 
หัวข้อทั้งหมด [ 87 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 3 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)