Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการฉีดวัคซีน Covid19
 
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.40 น. ผู้อำนวยการโรงพย...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์พงษ์น...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ...
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำ...
ตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนพฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไป
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาซื้อยาAtorvastatin 40 mg tab จำนวน 1,146,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT   
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Manidipine 20 mg tab จำนวน 681,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล (DR) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 10,108 pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล (DR) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางยาAtrovastatin 40 mg tab จำนวน 1,146,000 เม็ด   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน 1 งาน   
ประกาศราคากลางยายา Manidipine 20 mg tab จำนวน 681,000 เม็ด   
ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล (DR) จำนวน ๑ ชุด   
ประกาศราคากลางถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน ๑๐,๑๐๘ pack   
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน   
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ งาน   
ประกาศราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ราคากลางเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงพร้อมระบบช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก จำนวน 1 เครื่อง   
ประกาศแผนเผยแพร่ซื้ออุปกรณ์เชื่อต่อสำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด (extension tube with needle free connector) จำนวน 22,000 set วงเงิน 588,500.-บาท   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิทัล (DR) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๘๙๐,๐๐๐.-บาท   
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อยา Manidipine ๒๐ mg tab จำนวน ๖๘๑,๐๐๐ เม็ด วงเงิน ๑,๙๖๐,๑๒๒.๓๐ บาท   
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tab จำนวน ๑,๑๔๖,๐๐๐ เม็ด วงเงิน ๒,๙๗๙,๖๐๐.-บาท   
เผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๒ เครื่อง วงเงิน ๘๙๙,๔๐๐.-บาท   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๗๑๒,๗๗๐.-บาท   
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๑,๑๐๗,๐๐๑.-บาท   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดให้สารน้ำ (I.V.Set) จำนวน 69,600 set วงเงิน ๕๗๐,๗๒๐.-บาท   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน   
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
บันทึกรายงานผลมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   
แบบเผยแพร่แนวทางตามข้อ moit 18   
บันทึกเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2565   
แบบ สขร เดือน มีค 65   
แบบ สขร เดือน มค 65   
แบบ สขร เดือน กพ 65   
แบบเผยแพร่วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน   
บันทึกขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจำปี 2565   
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจำปี 2565   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพทาอสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งแพทย์แผนจีน   
ประกาศ รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ-ชำนาญการ   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล   
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( กลุ่มงานทันตกรรม)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก   
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.238.94.194
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)